Close Button

Skąd się o nas Pan/Pani dowiedział(a)?


Wyszukiwarka internetowa

Facebook

Reklama radiowa

Z polecenia (rodzina, znajomi)

Ulotka

Reklama prasowa

Billboard

Inne (podaj jakie):

Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o naszej firmie?

Warunki gwarancji

Warunki gwarancji

I. Firma CONSTANS Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodawie ul. Gorzowska 11 (dalej jako Gwarant) udziela gwarancji w następującym wymiarze i zakresie:

 1. okna i drzwi wykonane z PVC oraz aluminium.
    a. trwałość kształtu profili – 5 lat

    b. szczelność szyb zespolonych – 5 lat

    c. funkcjonowanie okucia – 5 lat

    d. regulacja okuć - jeśli wyroby zostały nabyte wraz z montażem - do 3 miesiące od daty montażu.

   e. 2 lata na pozostałe wyroby stanowiące wyposażenie dodatkowe okien np. rolety zewnętrzne, rolety nakładane, sterowanie i napędy elektryczne, automatyka itp.
 2. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty sprzedaży / wydania towaru z magazynu Gwaranta.

II. Gwarancja jest ważna na terenie kraju bezpośredniej dostawy i dotyczy wyłącznie szkód powstałych w przedmiocie umowy. Odpowiedzialność Gwaranta jest ograniczona do zwrotu wartości towaru objętego gwarancją. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia zasadności roszczeń gwarancyjnych w terminie 14 dni od zgłoszenia. W przypadku zasadności reklamacji Gwarant zobowiązuje się do usunięcia powstałych usterek w najkrótszym czasie odpowiednim na ustalenie przyczyn oraz zamówienie i dostarczenie niezbędnych elementów służących do naprawy reklamowanego produktu nie dłuższym jednak niż 21 dni roboczych.

III. Jeżeli reklamacja pozbawiona jest podstaw Gwarant jest uprawniony do obciążenia osoby zgłaszającej reklamację kosztami przejazdu oraz pracy pracownika (wg aktualnie obowiązujących stawekw firmie Gwaranta).

IV. Gwarancji nie podlegają:

 1. uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego:
  • montażu przez klienta lub przez grupy montażowe nie posiadające autoryzacji producenta.
  • użytkowania, konserwacji lub braku konserwacji
  • składowania
 2. wady widoczne jak: zadrapania, pęknięcia, uszkodzenia mechaniczne itp. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu ilościowego i jakościowego w momencie odbioru towaru – oraz zawsze przed montażem. Ewentualne niezgodności powinny zostać zgłoszone kierowcy/magazynierowi/grupie montażowej i zaznaczone w protokole odbioru lub na dokumencie WZ pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu. W przypadku stwierdzenia wad przed montażem, montaż pod rygorem utraty gwarancji należy wstrzymać do czasu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. uszkodzenia powstałe na skutek zdarzeń losowych jak np.: klęski żywiołowe oraz anormalne zjawiska pogodowe dla danej strefy klimatycznej
 4. uszkodzenia spowodowane działaniem środków chemicznych
 5. usterki wynikające z rozregulowanego okucia - regulacja okuć należy do nabywcy (wg instrukcji montażu i obsługi wyrobów).
 6. dopuszczalnych wad szyb, których ocena wizualna jest dokonywana wg obowiązujących norm PN-EN ISO 12543-6, PN-EN 1096-1.
 7. pęknięcia szkła wywołane czynnikami zewnętrznymi oraz zjawiska interferencji, anizotropii, odchylenia barw oraz dzwonienia szprosów.
 8. drzwi PVC zastosowane w obiektach użyteczności publicznej.
 9. wyroby, które nie poddane zostały corocznemu przeglądowi i konserwacji wg instrukcji. Konserwację taką należy zamówić u producenta odpłatnie lub powierzyć innej profesjonalnej firmie.

V. Dokumentem podstawowym uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest faktura zakupu. W przypadku ujawnienia wad objętych gwarancją , do zgłoszenia należy dołączyć kopię faktury.

Reklamacje należy zgłaszać pisemnie niezwłocznie po wykryciu wady jednak nie później niż w ciągu 7 dni, w miejscu zakupu, lub poprzez stronę internetową www.constans.pl (serwis), poprzez wypełnienie formularza z podaniem opisu uszkodzenia oraz danych niezbędnych do zidentyfikowania towaru i załączenie wymaganych kopii dokumentów.

NazwaDataRozmiar

Warunki gwarancji

2017-03-2149.82 KB


Constans to firma posiadająca ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji okien i drzwi z pvc i aluminium. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na oferowanie naszym Klientom produktów najwyższej jakości, nowoczesnych i trwałych, w korzystnej cenie. Zapraszamy do salonu sprzedaży w Kłodawie koło Gorzowa Wlkp.

Constans Sp. z o.o.(95) 728 70 10 constans@constans.pl
Gorzowska 11 66-400 Gorzów Wielkopolski woj. lubuskie
5992735261