Constans Logo

Warunki gwarancji

Warunki gwarancji

I. CONSTANS Sp. z o.o. [dalej: Producent] z siedzibą w Kłodawie ul. Gorzowska 11 udziela gwarancji w następującym wymiarze:

 1. 5 lat gwarancji na okna i drzwi wykonane z PVC oraz aluminium w zakresie:
    a. trwałości kształtu profili,
    b. szczelności szyb zespolonych,
    c. trwałości okucia.

  Gwarancja w powyższym zakresie ulega wydłużeniu do 6 lat w przypadku przeprowadzenia płatnego serwisu gwarancyjnego oferowanego przez Producenta w okresie między 2 a 3 rokiem licząc od daty montażu bądź zakupu (w przypadku zakupu bez usługi montażowej oraz prawidłowego zamontowania). Chęć przeprowadzenia serwisu należy zgłosić co najmniej na 4 miesiące przed końcem powyższego okresu.

 2. 2 lata gwarancji na pozostałe wyroby i akcesoria stanowiące wyposażenie okien i drzwi np. rolety zewnętrzne, rolety nakładane, sterowanie i napędy elektryczne, klamki, samozamykacze, automatyka itp.
 3. Gwarancji podlega regulacja okuć jeśli wyroby zostały nabyte wraz z montażem i jej konieczność wystąpiła w okresie do 3 miesięcy od daty montażu.

II. Gwarancja jest ważna na terenie kraju dostawy i dotyczy wyłącznie szkód powstałych w przedmiocie umowy. Odpowiedzialność jest ograniczona do zwrotu wartości towaru objętego gwarancją. Producent zobowiązuje się do rozpatrzenia zasadności zgłoszenia w terminie 14 dni od zgłoszenia. W przypadku zasadności reklamacji zobowiązuje się do usunięcia powstałych usterek w najkrótszym czasie odpowiednim na ustalenie przyczyn oraz zamówienie i dostarczenie niezbędnych elementów służących do naprawy reklamowanego produktu.

III. Jeżeli reklamacja pozbawiona jest podstaw Producent/Przedstawiciel uprawniony jest obciążyć osobę zgłaszającą reklamację kosztami przejazdu oraz pracy pracownika (wg aktualnie obowiązujących stawek)

IV. Gwarancji nie podlegają:

  1. uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego:
   • montażu przez klienta lub grupy montażowe nie posiadające autoryzacji Producenta.
   • użytkowania, konserwacji lub braku konserwacji
   • składowania
  2. wady jawne jak: zadrapania, pęknięcia, uszkodzenia mechaniczne itp.

   Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu ilościowego i jakościowego w momencie odbioru towaru oraz zawsze przed montażem. Ewentualne niezgodności powinny zostać zgłoszone kierowcy/magazynierowi/grupie montażowej i zaznaczone w protokole odbioru lub na dokumencie WZ pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu. W przypadku stwierdzenia wad przed montażem, montaż pod rygorem utraty gwarancji należy wstrzymać do czasu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
  3. uszkodzenia powstałe na skutek zdarzeń losowych jak np.: klęski żywiołowe, anomalie pogodowe.
  4. uszkodzenia spowodowane działaniem środków chemicznych.
  5. usterki wynikające z rozregulowanego okucia - regulacja okuć należy do nabywcy (wg instrukcji montażu i obsługi wyrobów).
  6. dopuszczalnych wad szyb, których ocena wizualna jest dokonywana wg obowiązujących norm PN-EN ISO 12543-6, PN-EN 1096-1.
dopuszczalne wady szyby zespolonej R
strefa obrzeża szyby 15mm
E
strefa krawędzi widocznego obszaru 50mm
M
strefa główna
wady punktowe każdy wymiar, bez limitu mniej niż 3 na obszar Ø 200mm: wady punktowe Ø < 1mm
1 szt. na 1mb krawędzi: wady 1mm < Ø < 3mm
mniej niż 3 na obszar Ø 200mm: wady punktowe Ø < 1mm
maks. 5szt. + 2szt./1m2: wady punktowe 1mm < Ø < 2mm
wady liniowe każdy wymiar, bez limitu długość pojedynczej wady liniowej < 30mm
suma długości wad liniowych < 90mm
długość pojedynczej wady liniowej < 15mm
suma długości wad liniowych < 45mm
zabrudzenia bez limitu bez limitu: kropki Ø < 1mm
1 szt. na 1mb krawędzi szyby: kropka 1mm < Ø < 3mm
1 szt.: kropka/plama Ø > 3mm
mniej niż 3 na obszar Ø 200mm: wady punktowe Ø < 1mm
mniej niż 2 na obszar Ø 200mm: wady punktowe 1mm < Ø < 3mm
 1. pęknięcia szkła wywołane czynnikami zewnętrznymi oraz zjawiska interferencji, anizotropii, odchylenia barw oraz dzwonienia szprosów.
 2. drzwi PVC zastosowane w obiektach użyteczności publicznej.
 3. wyroby, które nie zostały poddane corocznej konserwacji wg instrukcji. Konserwację taką można wykonać samodzielnie, zamówić odpłatnie u Producenta lub powierzyć innej profesjonalnej firmie.

V. Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest faktura zakupu. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie niezwłocznie po wykryciu wady jednak nie później niż w ciągu 7 dni, w miejscu zakupu, lub poprzez stronę internetową www.constans.pl (serwis), poprzez wypełnienie formularza z podaniem opisu uszkodzenia oraz danych niezbędnych do zidentyfikowania towaru oraz załączenie wymaganych kopii dokumentów

NazwaDataRozmiar

Warunki gwarancji

2020-06-09647.13 KB


Constans to firma posiadająca ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji okien i drzwi z pvc i aluminium. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na oferowanie naszym Klientom produktów najwyższej jakości, nowoczesnych i trwałych, w korzystnej cenie. Zapraszamy do salonu sprzedaży w Kłodawie koło Gorzowa Wlkp.