Close Button

Skąd się o nas Pan/Pani dowiedział(a)?


Wyszukiwarka internetowa

Facebook

Reklama radiowa

Z polecenia (rodzina, znajomi)

Ulotka

Reklama prasowa

Billboard

Inne (podaj jakie):

Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o naszej firmie?

Warunki gwarancji

Warunki gwarancji

I. CONSTANS Sp. z o.o. [dalej: Producent] z siedzibą w Kłodawie ul. Gorzowska 11 udziela gwarancji w następującym wymiarze:

 1. 5 lat gwarancji na okna i drzwi wykonane z PVC oraz aluminium w zakresie:
    a. trwałości kształtu profili,

    b. szczelności szyb zespolonych,

    c. trwałości okucia.

  Gwarancja w powyższym zakresie ulega wydłużeniu do 6 lat w przypadku przeprowadzenia płatnego serwisu gwarancyjnego oferowanego przez Producenta w okresie między 2 a 3 rokiem licząc od daty montażu bądź zakupu (w przypadku zakupu bez usługi montażowej oraz prawidłowego zamontowania). Chęć przeprowadzenia serwisu należy zgłosić co najmniej na 4 miesiące przed końcem powyższego okresu.

 2. 2 lata gwarancji na pozostałe wyroby i akcesoria stanowiące wyposażenie okien i drzwi np. rolety zewnętrzne, rolety nakładane, sterowanie i napędy elektryczne, klamki, samozamykacze, automatyka itp.
 3. Gwarancji podlega regulacja okuć jeśli wyroby zostały nabyte wraz z montażem i jej konieczność wystąpiła w okresie do 3 miesięcy od daty montażu.

II. Gwarancja jest ważna na terenie kraju dostawy i dotyczy wyłącznie szkód powstałych w przedmiocie umowy. Odpowiedzialność jest ograniczona do zwrotu wartości towaru objętego gwarancją. Producent zobowiązuje się do rozpatrzenia zasadności zgłoszenia w terminie 14 dni od zgłoszenia. W przypadku zasadności reklamacji zobowiązuje się do usunięcia powstałych usterek w najkrótszym czasie odpowiednim na ustalenie przyczyn oraz zamówienie i dostarczenie niezbędnych elementów służących do naprawy reklamowanego produktu.

III. Jeżeli reklamacja pozbawiona jest podstaw Producent/Przedstawiciel uprawniony jest obciążyć osobę zgłaszającą reklamację kosztami przejazdu oraz pracy pracownika (wg aktualnie obowiązujących stawek)IV. Gwarancji nie podlegają:

 1. uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego:
  • montażu przez klienta lub grupy montażowe nie posiadające autoryzacji Producenta.
  • użytkowania, konserwacji lub braku konserwacji
  • składowania
 2. wady jawne jak: zadrapania, pęknięcia, uszkodzenia mechaniczne itp.

  Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu ilościowego i jakościowego w momencie odbioru towaru oraz zawsze przed montażem. Ewentualne niezgodności powinny zostać zgłoszone kierowcy/magazynierowi/grupie montażowej i zaznaczone w protokole odbioru lub na dokumencie WZ pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu. W przypadku stwierdzenia wad przed montażem, montaż pod rygorem utraty gwarancji należy wstrzymać do czasu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. uszkodzenia powstałe na skutek zdarzeń losowych jak np.: klęski żywiołowe, anomalie pogodowe.
 4. uszkodzenia spowodowane działaniem środków chemicznych.
 5. usterki wynikające z rozregulowanego okucia - regulacja okuć należy do nabywcy (wg instrukcji montażu i obsługi wyrobów).
 6. dopuszczalnych wad szyb, których ocena wizualna jest dokonywana wg obowiązujących norm PN-EN ISO 12543-6, PN-EN 1096-1.
 7. pęknięcia szkła wywołane czynnikami zewnętrznymi oraz zjawiska interferencji, anizotropii, odchylenia barw oraz dzwonienia szprosów.
 8. drzwi PVC zastosowane w obiektach użyteczności publicznej.
 9. wyroby, które nie zostały poddane corocznej konserwacji wg instrukcji. Konserwację taką można wykonać samodzielnie, zamówić odpłatnie u Producenta lub powierzyć innej profesjonalnej firmie.

V. Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest faktura zakupu. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie niezwłocznie po wykryciu wady jednak nie później niż w ciągu 7 dni, w miejscu zakupu, lub poprzez stronę internetową www.constans.pl (serwis), poprzez wypełnienie formularza z podaniem opisu uszkodzenia oraz danych niezbędnych do zidentyfikowania towaru oraz załączenie wymaganych kopii dokumentów.

NazwaDataRozmiar

Warunki gwarancji

2019-10-0372.26 KB


Constans to firma posiadająca ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji okien i drzwi z pvc i aluminium. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na oferowanie naszym Klientom produktów najwyższej jakości, nowoczesnych i trwałych, w korzystnej cenie. Zapraszamy do salonu sprzedaży w Kłodawie koło Gorzowa Wlkp.