Constans Logo

Regulamin promocji "Rabat z Ulotką"

Specjalny rabat na zakup z ulotką rabatową! Dzięki niej uzyskujesz cenę niższą nawet o 40%!

Ze względu na duże zainteresowanie czas trwania promocji został wydłużony do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zapraszamy do salonu: ul. Gorzowska 11, 66-415 Kłodawa/k.Gorzowa Wlkp.

Regulamin promocji „Rabat z Ulotką”

 1. Postanowienia Ogólne

  1. Organizatorem promocji „Rabat z Ulotką” jest Constans sp. z o.o. z siedzibą w Kłodawie przy ul. Gorzowskiej 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061152, NIP 5992735261, REGON 211198763, kapitał zakładowy 100 000 zł, zwana dalej Organizatorem.

  2. Czas trwania Promocji - Promocja kończy z dniem 31 lipca 2019 r.

  3. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.constans.pl/rabatzulotka.html

 2. Definicje

  1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w promocji .

  2. Organizator – Constans sp. z o.o. , której dane zostały określony w pkt. 1 Regulaminu.

  3. Promocja – promocja „Rabat z Ulotką” organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

  4. Ulotka – ulotka Organizatora, na której widnieje informacja o Promocji.

  5. Uczestnik – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

  6. Czas trwania Promocji – okres, do którego można skorzystać z promocji, określony w pkt.1.b. Regulaminu.

  7. Cena – cena wynikająca z cennika Organizatora, stanowiąca podstawę dla kalkulacji rabatów

  8. Zamówienie – oznacza zamówienie objęte jedną Umową i jedną fakturą.

  9. Rabat – obniżka Ceny Produktów w wysokości:

    1. 30% Ceny – w przypadku Zamówienia o łącznej wartości powyżej 3 000 zł netto do 10 000 zł netto,
    2. 35% Ceny – w przypadku Zamówienia o łącznej wartości powyżej 10 000 zł netto do 15 000 zł netto,
    3. 37% Ceny – w przypadku Zamówienia o łącznej wartości powyżej 15 000 zł netto do 20 000 zł netto,
    4. 39% Ceny – w przypadku Zamówienia o łącznej wartości powyżej 20 000 zł netto do 30 000 zł netto,
    5. 40% Ceny – w przypadku Zamówienia o łącznej wartości powyżej 30 000 zł netto.
  10. Umowa – umowa podpisywana przez Uczestnika z Organizatorem na zakup towarów bądź usług oferowanych przez Organizatora

  11. Produkty – produkty oferowane przez Organizatora objęte promocją, tj. okna i drzwi z PVC lub aluminium oraz usługa montażu zakupionych produktów. Jeśli okna kupowane są łącznie z roletami, rolety również są objęte promocją. Promocją objęte są jedynie produkty z kolorystyką standardową (kolory pozastandardowe nie są objęte Promocją).

 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

  1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

  2. Rabat udzielany w ramach Promocji nie łączy się z innymi rabatami przyznawanymi przez Organizatora w czasie trwania Promocji.

  3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

  4. Warunkiem skorzystania z Rabatu jest:

   1. Posiadanie i przekazanie Organizatorowi Ulotki

   2. Podpisanie Umowy przez Uczestnika w Czasie trwania Promocji.

   3. Dokonanie w terminie określonym w Umowie zapłaty za zakupione na podstawie Umowy towary bądź usługi.

   4. Wyrażenie zgody, iż dostawa nastąpi nie później niż w ciągu 75 dni od daty podpisania Umowy.

  5. Niedotrzymanie przez Uczestnika warunków określnych w pkt. 3.d. uprawnia Organizatora do zmiany naliczonego na warunkach Promocji Rabatu.

 4. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.

  2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.

  3. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Przyjmuje się, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem przed przystąpieniem do Promocji i zna jego postanowienia.

  4. Regulamin wchodzi w życie dnia 10 kwietnia 2019 r.Constans to firma posiadająca ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji okien i drzwi z pvc i aluminium. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na oferowanie naszym Klientom produktów najwyższej jakości, nowoczesnych i trwałych, w korzystnej cenie. Zapraszamy do salonu sprzedaży w Kłodawie koło Gorzowa Wlkp.