Constans Logo

Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
obowiązujące w umowach cywilnych zawieranych przez
Constans Sp.z o.o. z siedzibą w Kłodawie  KRS nr 0000061152 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których producentem i sprzedawcą jest Constans Sp.z o.o. z siedzibą w Kłodawie , ul. Gorzowska 11(Polska), OWS stanowi integralną część wszelkich cywilnych umów sprzedaży zawieranych przez Constans.
 2. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Constans oraz na stronie internetowej www.constans.pl
 3. Niniejsze OWS w sposób wyłączny regulują prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży z udziałem Constans, wyłączenie lub zmiana OWS wymaga formy pisemnej umowy stron pod rygorem nieważności.
 4. Definicje terminów zawartych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży :
    a. Sprzedający – Constans Sp. z o.o., ul. Gorzowska 11, Kłodawa, NIP: 599-27-35-261, KRS nr 0000061152

    b. Kupujący - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub konsument (osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

    c. Termin płatności - dzień w którym należność za towar staje się wymagalna.

    d. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Constans

    e. Zamówienie - oświadczenie złożone przez Kupującego na piśmie i dostarczone Constans, zawierającej: nazwę zamawianego towaru, ilość towaru, pełne dane Kupującego, niezbędne dla prawidłowej identyfikacji Kupującego takie jak : nazwa , forma prowadzonej działalności, numer ewidencji zawierającej wpis o prowadzonej działalności , numer identyfikacji podatkowej VAT, oczekiwany termin realizacji zamówienia, sposób i miejsce odbioru towaru.

    f. Potwierdzenie - pisemne oświadczenie Sprzedającego o akceptacji zamówienia, zawierające potwierdzenie wskazanych w zamówieniu lub ustalonych w drodze negocjacji warunków realizacji zamówienia. Integralną częścią potwierdzenia są szkice i rysunki techniczne w rozumieniu pkt. 7.

   g. Szkice i rysunki wykonawcze – rysunki na podstawie których można ustalić istotne szczegóły techniczne wykonania zamówienia w szczególności takie jak wymiary , kierunki i sposoby otwarcia drzwi lub okien.
 5. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Constans, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach - nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet w przypadku umieszczenia na nich ceny , którą w tym przypadku należy traktować jako element informacji o towarze .
 6. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne zaakceptowanie przygotowanego przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia w formie ustalonej przez strony. Strony wykluczają możliwość składania zamówienia lub jego zmiany jak również potwierdzenia zamówienia w formie ustnej.
 7. Brak pisemnego potwierdzenia zamówienia oznacza ,iż do zawarcia umowy nie doszło.
 8. Zmiana lub rezygnacja z zamówienia przez kontrahenta wymaga pisemnej zgody Constans, która może być uzależniona od przyjęcia przez kupującego obowiązku wyrównania poniesionych przez Constans kosztów realizacji zamówienia.
 9. Nie wykonanie zamówienia przez Constans z powodu wystąpienia siły wyższej takiej jak wyjątkowe warunki atmosferyczne wpływające na możliwość prowadzenia działalności produkcyjnej, pożar, strajk i powszechne, zmiana przepisów celnych lub importowych w tym w szczególności ograniczenia w obrocie handlowym z niektórymi krajami lub obszarami geograficznymi, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne , zwalnia Constans z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 10. Ceny podawane przez Constans są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
 11. Przy braku odmiennych uzgodnień obowiązują zasady wysyłki lub odbioru określone w umowie w standardowym opakowaniu towarów Constans.
 12. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Constans, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
 13. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Constans w przypadku realizacji zamówienia z wielokrotną dostawą do wstrzymana dostaw towarów oraz wstrzymania realizacji przyjętych zamówień bez żadnych konsekwencji prawnych.
 14. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w terminie ustalonym w potwierdzeniu zamówienia.
 15. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru w uzgodnionym terminie lub oświadczy ,że w tym terminie nie będzie mógł towaru odebrać, Sprzedającemu przysługuje prawo do obciążenia Kupującego zryczałtowanymi kosztami z tego tytułu. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 30 dni roboczych lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, Kupujący zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Constans z tego tytułu.
 16. Kupujący ma bezwzględny obowiązek niezwłocznie przy odbiorze towaru, nie później niż w dniu dostawy, w każdym przypadku przed montażem, dokonać szczegółowego sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem tak w zakresie ilościowym i wad widocznych (pęknięcia szyby, profilu, zadrapania i inne uszkodzenia mechaniczne) jak również w zakresie sprawdzenia wymiarów zewnętrznych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny montaż wyrobów bez sprawdzenia jakości i zgodności z umową.
 17. Wszelkie zastrzeżenia co do jakości towaru Kupujący ma obowiązek pod rygorem utraty uprawnień odszkodowawczych zgłosić pisemnie do Constans w ciągu 3 dni roboczych od daty odbioru.
 18. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru do chwili pełnej zapłaty bez względu na miejsce składowania lub zamontowania.
 19. W stosunku do innych kupujących niż konsument , odpowiedzialność Constans z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. Na objęty umową towar Constans udziela gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji umieszonymi na stronie www.constans.pl (serwis)
 20. Prawem właściwym dla realizacji umów do których zastosowanie ma OSW jest prawo polskie a miejscem rozstrzygania sporów są sądy powszechne właściwe według siedziby Constans.
 21. Niniejsze warunki sprzedaży w stosunku do konsumentów pozostają w mocy o ile nie są sprzeczne z przepisami bezwzględnie obowiązującymi dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej.
NazwaDataRozmiar

Ogólne Warunki Sprzedaży

2017-03-2172.41 KB


Constans to firma posiadająca ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji okien i drzwi z pvc i aluminium. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na oferowanie naszym Klientom produktów najwyższej jakości, nowoczesnych i trwałych, w korzystnej cenie. Zapraszamy do salonu sprzedaży w Kłodawie koło Gorzowa Wlkp.